Ciko, Tamara: Formiranje epoksi masnih kiselina tijekom fotooksidacije i autooksidacije biljnih ulja

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations