disertacija
Ekspresija i karakterizacija rekombinantnoga folikul-stimulirajućega hormona (FSH) u CHO staničnoj liniji u mediju bez seruma

Željka Antolović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet