Pages

Adekvatan unos kalcija i fosfora prehranom u funkciji smanjenja razvoja sekundarnoga hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi
Adekvatan unos kalcija i fosfora prehranom u funkciji smanjenja razvoja sekundarnoga hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi
Ivica Vrdoljak
Svrha rada bila je utvrditi kako različiti načini pripreme i termičke obrade namirnica utječu na sadržaj kalcija, fosfora i proteina u gotovoj hrani. Dobiveni rezultati primijenjeni su u izradi preporuka i pripremi jelovnika koji optimiziraju sadržaj fosfora, kalcija i proteina za pacijente na hemodijalizi. Standardnim AOAC metodama određen je sadržaj suhe tvari, proteina, kalcija i fosfora u krumpiru, svježoj i smrznutoj mrkvi, smrznutim mahunama, piletini, junetini, svinjetini,...
Analitički aspekt odabranih ß2-adrenergičkih agonista u tkivu jetre i genotoksikološki učinci na biološkim test sustavima
Analitički aspekt odabranih ß2-adrenergičkih agonista u tkivu jetre i genotoksikološki učinci na biološkim test sustavima
Ana Vulić
Primjenom validirane LC-MS/MS metode određene su razine ostataka klenbuterola i salbutamola u tkivu jetre nakon subkroničnog tretmana te je potvrđena kumulacija kroz vremensko razdoblje u trajanju od 15 do 30 dana nakon završetka tretmana. Genotoksikološka ispitivanja pokazala su mutageno i prooksidativno djelovanje klenbuterola. Komet testom i analizom kromosomskih aberacija utvrđen je genotoksični učinak klenbuterola i salbutamola dok je genotoksični učinak 4-ADBA utvrđen samo...
Antifungalni uĉinak eteriĉnih ulja na plijesni iz roda Aspergillus u in vitro i in situ uvjetima
Antifungalni uĉinak eteriĉnih ulja na plijesni iz roda Aspergillus u in vitro i in situ uvjetima
Darja Sokolić
Cilj ovog rada bio je ispitati antifungalna svojstva eteričnih ulja majčine dušice, čajevca i cedra, te njihov utjecaj na sintezu mikotoksina, u cilju potencijalne mogućnosti uporabe kao ekološki prihvatljivih konzervansa u zaštiti hrane od kvarenja plijesnima Aspergillus carbonarius, Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. OdreĎivanjem minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) i minimalne fungicidne koncentracije (MFK), te odreĎivanjem učinka eteričnih ulja majčine...
Apoptoticke promjene u kulturi životinjskih stanica i mehanizmi djelovanja endogenih i egzogenih faktora
Apoptoticke promjene u kulturi životinjskih stanica i mehanizmi djelovanja endogenih i egzogenih faktora
Kristina Radoševic
Pročišćeni i izolirani protein iz svinjskog mozga identificiran je kao kiseli fibroblastni faktor rasta. Sirovi ekstrakt svinjskog mozga ima pozitivni učinak na rast stanica u primarnoj kulturi ovarija i uterusa štakora te u CCO i CHO-K1 staničnim linijama. Ispitano je djelovanje 17-etinilestradiola i dietilstilbestrola na rast CCO i CHO-K1 stanica. Oba spoja, pri koncentracijama 1 μg/mL i veće, djeluju citotoksično. 17-Etinilestradiol inducira staničnu smrt procesom apoptoze, dok...
Bioelektrička impedancijska analiza pri utvrđivanju promjena kvalitete odmrznutog ribljeg mišićja
Bioelektrička impedancijska analiza pri utvrđivanju promjena kvalitete odmrznutog ribljeg mišićja
Sanja Vidaček
Cilj rada bio je ispitati metodu bioelektričke impedancijske analize pri utvrđivanju promjena kvalitete riba vrsta Dicentrarchus labrax (brancin) i Oncorhynchus mykiss (kalifornijska pastrva) podvrgnutih različitim uvjetima smrzavanja (različita brzina i broj ciklusa). Rezultati su pokazali da se izmjerama reaktancije pri srednjim i visokim frekvencijama može utvrditi razlika između svježih i odmrznutih uzoraka kod obje vrste riba. Prikazom odnosa rezistencije i reaktancije...
Biokatalitička sinteza (S)-2-hidroksipropiofenona u različitim tipovima reaktora
Biokatalitička sinteza (S)-2-hidroksipropiofenona u različitim tipovima reaktora
Davor Valinger
Provedena je analiza biokatalitičke sinteze (S)-2-hidroksipropiofenona iz benzaldehida i acetaldehida katalizirana enzimom benzoilformijat dekarboksilazom (BFD) iz bakterije Pseudomonas putida u različitim tipovima reaktora (kotlasti, ultrafiltracijski enzimski membranski i mikroreaktorima). Ispitana je kinetika reakcije u kotlastom reaktoru i mikroreaktorima, te efektivna difuzivnost benzaldehida, acetaldehida i BFD enzima u mikroreaktoru. Na temelju rezultata postavljeni su matematički...
Biokemijska i bioloŠka karakterizacija Granzima K i njegova biološka uloga u sistemskoj upali / sepsi
Biokemijska i bioloŠka karakterizacija Granzima K i njegova biološka uloga u sistemskoj upali / sepsi
Marijana Ručević
U ovom je radu razvijen kompetitivni Granzim K (GrK) specifični imunotest s ciljem da se istraži uloga te proteaze u sistemskoj upali/sepsi. Utvrđeno je značajno povećanje koncentracije GrK u plazmi pacijenata hitnog odjela s pretpostavljenom dijagnozom sepse, dok je u plazmi pacijenata uključenih u klinički pokus s dijagnosticiranom sepsom utvrđeno značajno smanjenje koncentracije GrK, u usporedbi s kontrolnom skupinom. Slobodni GrK s molekulskom težinom od ~26 kDa uočen je samo...
Biološka razgradnja otpadne vode iz procesa proizvodnje šećera
Biološka razgradnja otpadne vode iz procesa proizvodnje šećera
Marijana Zanoški Hren
U ovom radu istražena je razgradnja otpadne vode iz procesa proizvodnje šećera. Anaerobna razgradnja otpadne vode šećerane je provedena diskontinuiranim i kontinuiranim pokusima pomoću anaerobnog mulja. Postignuto je 89-92% uklanjanje organskih sastojaka. Postupkom nitrifikacije sa predenitrifikacijom pomoću mikrobne kulture nitrifikanata i denitrifikanata razgradnjom anaerobno obrađene otpadne vode je postignuto 82-85% uklanjanje sastojaka s dušikom i 94% uklanjanje organskih...
Biološki aktivni spojevi višnje i višnje Maraske tijekom zrenja i skladištenja pri  -18° C
Biološki aktivni spojevi višnje i višnje Maraske tijekom zrenja i skladištenja pri -18° C
Sandra Pedisić
Istraživane su promjene antocijana, fenolnih kiselina, flavonol glikozida, i flavan-3-ola u različitim ekotipovima višnje maraske s područja Zadra i Splita, te u višnjama sorte Keleris s područja Zadra i Cigančica s područja Osijeka. U navedenim sortama određivane su promijene boje te antioksidativni kapacitet. Nadalje, u ekotipovima višnje maraske i višnje Keleris ubranim u IV. terminu berbe, te u višnje Cigančica ubrane u III. terminu berbe istraživan je utjecaj zamrzavanja...
Biorazgradnja azo boja pomoću odabranih mješovitih mikrobnih kultura
Biorazgradnja azo boja pomoću odabranih mješovitih mikrobnih kultura
Ivana Gudelj
Cilj ovog rada bio je priprava četiri mješovite kulture bakterija i kvasca, porijeklom iz laboratorijske zbirke mikroorganizama, kojima se postigla aerobna biorazgradnja četiriju azo boja: plave, narančaste, bordo i zelene, prisutnih u lugovima nakon industrijske proizvodnje istih. Anaerobni stupanj obrade nužno potreban za biorazgradnju azo boja uspješno je proveden uporabom anaerobnog aktivnog mulja porijeklom iz obrade otpadne vode industrije šećera prilagođenog na boje kao...
Biosinteza i biorazgradnja F-2 toksina i okratoksina A u tijeku rasta plijesni Fusarium graminearum ZMPBF 1244 i Aspergillus ochraceus NRRL 3174 u mješovitoj kulturi
Biosinteza i biorazgradnja F-2 toksina i okratoksina A u tijeku rasta plijesni Fusarium graminearum ZMPBF 1244 i Aspergillus ochraceus NRRL 3174 u mješovitoj kulturi
Domagoj Cvek
Cilj rada bio je istražiti utjecaj odabranih eteričnih ulja i izolata bakterija mliječne kiseline na rast plijesni Aspergillus ochraceus NRRL 3174 i Fusarium graminearum ZMPBF 1244 tijekom rasta u čistoj i mješovitoj kulturi te na biosintezu okratoksina A i F-2 toksina. Podloge za uzgoj biomase plijesni i biosintezu mikotoksina bili su kukuruzno zrnje i kvaščev ekstrakt. Rast biomase istraživanih plijesni u tekućoj podlozi određivan je gravimetrijski, a koncentracija...
Ciljana atenuacija virusa mumpsa na temelju virusnih faktora koji moduliraju mehanizme urođene imunosti
Ciljana atenuacija virusa mumpsa na temelju virusnih faktora koji moduliraju mehanizme urođene imunosti
Maja Jagušić
Cilj ovog istraživanja bio je karakterizirati indukciju mehanizama urođene imunosti na viruse mumpsa različitog stupnja atenuacije. Kao virusni faktori koji mogu modulirati te mehanizme ispitane su defektne intereferirajuće čestice prisutne u virusnoj suspenziji te ekspresija virusnog proteina V. Proizašla saznanja primijenjena su za ciljanu atenuaciju divljeg soja virusa mumpsa kao modela za razvoj novog atenuiranog cjepiva.

Pages